ZŠ a MŠ, Lovčice

Historie školy

Škola v Lovčicích

Škola bývala v Lovčicích již za času první fary; písemná zmínka o ní jest až z r. 1763 ve farních spisech. Dle pamětníků byl tehdy prvním učitelem nějaký pan Svoboda, poctivého řemesla švec, jenž vyučoval po pořádku v domech.

Potom dostavena škola u kostela jako malý, nuzný domek č. 43, jak patrno dosud z téhož stavení nyní č. 48; ve stavení byla učírna, obydlí pro učitele, komůrka, na dvorku chlév, vpředu zahrádka na 1 mírku. Proti tehdejšímu učiteli bydlel místní lokál v paláci, jenž obsahoval 4 světnice, kuchyni, komoru, 2 chlévy, dvůr, sklep, kolnu a zahradu na 3 a 3/8 měřice. Nějaká Krupičková, dobrá duše, vyprosila svého času na knížeti, když byl na honě ve zdejším oboře, pro tuto školu 8 sáhů dříví ročně; ale – již dávno ho škola nedostává. Zmíněná nejstarší škola č. 43 byla ve veřejné dražbě 14. listopadu 1839 prodána Martinu Lejskovi na 270 fl. k. m. A ihned zatížená 13denní robotou ročně.

Posledním učitelem v ní byl Josef Kalivoda, jenž se odstěhoval do nové budovy, nynější tzv. staré školy č. 186, která byla vystavěna roku 1836 o jedné učírně, 2 světničkách pro učitele, kuchyni, komoře s dvorkem a zahrádečkou na místě dřívějšího starého kostela. Roku 1878 byl v ní jeden učitel pro 232 žáků a nařízeno rozšířiti ji na trojtřídní. Ale obec prosila úřady o poshovění a způsobila různým průtahem, že teprve r. 1886 byla ke staré škole přistavěna jedna učírna. Jelikož dětí stále přibývalo a další přístavba v těch místech nebyla možná, koupila obec od Augustina Duroně dům č. 119, za 6.000 K a r. 1900 zadána tam stavba nové školy staviteli Gustavu Sonnenwendovi z Kyjova za 50.000 K. Jednopatrová školní budova je vkusná, má zahradu o výměře 652 m2, z jejíž školky jest už vysázeno po Lovčicích mnoho stromoví. Péčí nadučitele Františka Tichého bylo posázeno r. 1913 pastvisko na Kopci 440 šlechtěnými stromky třešňovými, z nich 320 získáno od zemědělské rady moravské, 120 věnoval zmíněný nadučitel, jemuž pomáhal horlivý štěpař Václav Pintera z Lovčic; tento zavedl do Lovčic vzácné druhy ovocných stromů. Třešňový sad jest jež dnes vzácným pozadím osady a brzy bude živým pramenem obecních příjmů. – Vyučování ručním pracím bylo zavedeno začátkem roku 1901. Prvním nadučitelem byl Karel Fabiánek. Dnešní správce školy Jaroslav Vincent zde působí od r. 1923.

(Zdroj informací: Jakub Vrbas – Ždánsko, 1930)

Roku 1887 do 1. třídy zapsáno 114 a do 2. třídy také 114 žáků. I dvojtřídka byla přeplněna. Při zřízení měla 228 žáků a v roce 1900 dokonce 269. Polovina tohoto počtu musila ovšem činiti pobyt ve třídě nesnesitelným. Starší žáci vyprávějí. „Sedělo se i na zemi, stupni i na oknech, na truhlíku u kamen“. Taková docházka byla jen přes zimu. Na jaře žactva ubývalo, od května bývala školní návštěva špatná.

Nová školní čtyřtřídní budova postavená roku 1900 za 45.000 K stavitelem Gustavem Sonnenvendem z Kyjova. Místo na stavbu školy zakoupeno od Augusta Duroně v čís. 119 za 6.000 K. V nové školní budově počalo se vyučovati dne 1. září 1900. Místností ve staré škole užito za byty pro učitele, za kancelář obecní a místnost záloženského spolku „Reifesenky“ a jedna učírna ponechána pro schůze obecního výboru, za divadelní sál a cvičební síň pro zdejší spolky.
Dvůr a zejména zahrada nové školní budovy byla bažinou, zaplavovanou jednak četnými spodními prameny, jednak potokem, který za zahradou tehdy tekl po cestě a při větším stavu se roztékal. Při stavbě se zahrada zvýšila návozem a pro potok byl vykopán přítok…. Poprvé byla odvodněna v roce 1926, podruhé při stavbě tělocvičny r. 1947.

Elektrizace školy v roce 1933 byla částečná. Do tříd nebyla světla zavedena…. Po dlouhém jednání byla povolena 1 zásuvka do IV. třídy. V noci na 12. prosince 1944 by byla škola málem vyhořela… Oheň vznikl zapadením žhavého uhlíku do štěrbiny staré podlahy ve II. třídě. Oheň byl uhašen po osvětlení učebny se zásuvkami ze IV. Třídy. Bylo poškozeno 12 m2 podlahy. V srpnu 1948 byl ve škole zaveden vodovod a umístěny splachovací záchody.

Mateřská škola
Mateřská škola je přestěhována do budovy školy od 1. 11. 1949. V obci je zřízeno jedno oddělení v dosavadní 1. třídě školy národní. Všechny práce spojené s umístěním mateřské školy provedl školník, ředitel školy a nově ustanovená učitelka MŠ Anna Sokolová z Větéřova, která obstarala pro MŠ nábytek ze Zlína za 22.000 Kč. Docházka dětí začala 5. listopadu. Mateřská škola zatím nemá pomocnici. Třídu čistí a posluhuje v ní školník. MŠ je odloučena od ředitelství národní školy, takže zůstává pod vlastní správou. Ředitelkou školy je vždy učitelka.

(Zdroje informací: Obecní kroniky)

V této budově školy se vyučovalo až do roku 1984, kdy byla škola v Lovčicích uzavřena pro nedostatek žáků.