Projekt Badatelna

C:\Users\zslov\AppData\Local\Temp\Rar$DIa8776.35677\IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Projekt BADATELNA REG. Č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015182

je spolufinancován Evropskou unií.

  • pořízení vybavení budov a učeben
  • stavby a stavební práce spojené s vybudováním multifunkční učebny pro výuku klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků, přírodních věd, polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi, oprava sociálního zařízení a vstupních prostor
  • nákup schodolezu
  • úpravy zeleně a venkovního prostranství – zelená střecha
  • projektová dokumentace
  • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu – zpracování studie proveditelnosti, výdaje na výběrové řízení
  • Účelem našeho projektu je  také zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Cíl a výsledek projektu: opravy prostor, bezbariérovost a vybudování učebny s multifunkčním zařízením – jazyková laboratoř, badatelna, programování, interaktivní tabule pro žáky ZŠ, děti i dospělé v rámci volnočasových aktivit. Součástí projektu je i zelená střecha určená celoročnímu fenologickému pozorování a zkoumání.