Provozní řád školní kuchyně

Školní rok 2022/2023 

Provozní řád školní jídelny 

Dle zákona č 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů má dítě nárok na školní stravování v době pobytu ve škole.

Poplatky za stravné:              děti do 6 let                                děti 7 – 10 let ( odložená školní docházka)

                                    přesnídávka    11 Kč                                  přesnídávka           11 Kč

                                    oběd                 19 Kč                                 oběd                        26 Kč

                                    svačinka             9 Kč                                 svačinka                     9 Kč  

                                    celkem             39 Kč                                 celkem                     46 Kč

strávníci 7-10 let                         strávníci 11 -14 let                                       strávníci nad 15 let 

           oběd 26 Kč                                       oběd 30 Kč                                                      oběd 37 Kč

                                               (pitný režim je zajištěn obyčejnou pitnou vodou)

Žáci se ke stravování přihlásí vyplněnou přihláškou, která je platná na daný školní rok.

Placení stravného:

Stravné se vybírá vždy do 5. dne v měsíci bezhotovostně inkasem z účtu zákonného zástupce dítěte na číslo účtu 123-906410217/0100 

Platba hotově jen ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí ŠJ.

Odhlášení stravného:

  • Děti je možné odhlásit ze stravování den předem 
  • Do 7.00 hod na daný den na email adrese ms.lovcice@tiscali.cz, zs.lovcice@centrum.cz 
  • Tel. 518 633 472 
  •  Případně osobně u vedoucí ŠJ nebo kuchařky 

Ve dnech prázdnin, popřípadě ředitelského volna se nevaří. Strávník je odhlášen automaticky.

Za neodhlášenou stravu se stravné nevrací a strava propadá!!!

V případě nemoci dítěte je možné si stravu odnést domů pouze v první den nemoci do vlastního, řádně vymytého jídlonosiče!

 V čase od 10.45 – 11.00 hod (předním vchodem od pošty).

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

Výdej obědů probíhá:                          ZŠ         od 11:40 – 12.00

                                                                 MŠ       od 12:00 – 12:30

V Lovčicích dne 1.9. 2022

Sestavila: Dagmar Cigánková                                                                          Schválila: Mgr. Denisa Dušíková