ZŠ a MŠ, Lovčice

Erasmus+

Akreditace programu Erasmus+

V roce 2021 jsme uspěli se svou žádostí o akreditaci programu Erasmus+ v projektovém období 2021 – 2027. Doufáme, že nám účast v tomto programu napomůže k rozvoji následujících čtyř oblastí, čtyř potřeb, které vnímáme jako důležité. (Ačkoliv jsme o obsahu našeho zapojení do programu Erasmus+ přemýšleli již v době před pandemií, rok distanční výuky nás utvrdil v tom, že jsme zvolili dobře.) Tyto potřeby vycházejí z všudypřítomnosti informačních technologií v životě i ve škole, a to již na úrovni žáků prvního stupně. Ačkoliv je jejich přínos neoddiskutovatelný, nesou s sebou i stinné stránky – pasivní konzumace digitálního obsahu, nedostatek pohybu a fyzické aktivity, ztráta zručnosti. Zkrátka jsme se rozhodli zaměřit na tělesnou stránku a také na využití ICT pro aktivní učení se. 

Proto jsme zvolili tato témata: 1. Zdravý životní styl, 2. Ruční řemeslná tvořivost, 3. Hudební a dramatická výchova, 4. Kompetence pro třídu budoucnosti. 

1. Zdravý životní styl 

Shodli jsme se na tom, že musíme reagovat na nepříznivý trend, kterým je narůstající počet dětí s nadváhou. Tento trend se bohužel nevyhýbá ani naší vesnické škole. Ruku v ruce s tímto vývojem vnímáme dlouhodobý pokles fyzické a pohybové zdatnosti našich žáků. Chtěli bychom se proto seznámit s příklady dobré praxe integrace tělesné výchovy do všech aspektů života ve škole. Chtěli bychom se seznámit s metodami, jak motivovat žáky (i učitele) ke zdravému životnímu stylu s vyváženou porcí fyzické aktivity, zdravého stravování, otužování i aktivního odpočinku. Chceme získat potřebné kompetence nezbytné pro bezpečné, ale plnohodnotné zapojení všech našich žáků zohledňující míru jejich zdatnosti i případná zdravotní znevýhodnění.  

2. Ruční řemeslná tvořivost 

Spolu s poklesem fyzické zdatnosti našich žáků dochází i ke zhoršování jejich zručnosti. Žáci bohužel tráví více a více času jako pasivní konzumenti digitálního obsahu, a to na úkor času stráveného fyzickou tvorbou. Rozhodli jsme se tomuto trendu vzdorovat. Věříme, že fyzické tvoření je důležitou součástí rozvoje osobnosti. Rozvíjí estetické cítění, umožňuje tvořivě aplikovat dovednosti nabyté v ostatních předmětech. Umožňuje zažít radost z tvorby. V neposlední řadě umožňuje zažít školní úspěch i žákům, jejichž výsledky v “akademických” předmětech jsou slabší. Navíc umožní kultivovat i sociální a pracovní kompetence žáků. 

3. Hlasová výchova a zpěv 

Hlasová výchova a hygiena se bohužel dostala na okraj zájmu. Je považována za výsadu uměleckých škol. My si ale uvědomujeme důležitost práce s dětským hlasem, kultivace artikulačního i dechového ústrojí. Uvědomujeme si pozitivní účinky zpěvu, práce s hlasem i s vlastním dechem na momentální náladu jedince i jeho dlouhodobý fyzický i psychický rozvoj. Chceme proto získat kompetence nezbytné pro posílení prvků hlasové hygieny v individuální i skupinové péči a výuce. Chceme se seznámit s co nejširším repertoárem metodických postupů a hudebních aktivit přispívajících k pozitivnímu rozvoji dětské osobnosti. 

4. Kompetence pro třídu budoucnosti 

Inspirovali jsme se konceptem třídy budoucnosti, Future Classroom Lab, a připravujeme projekt, jehož cílem je proměnit jednu nevyužitou místnost na školní badatelnu. Chtěli bychom zde vytvořit inovativní výukové prostředí umožňující aktivní učení s využitím badatelského vybavení a relevantního digitálního vybavení. Kromě fyzické učebny potřebujeme nabýt pedagogické kompetence pro takovou výuku a seznámit se s příklady dobré praxe využití takového výukového prostředí. 


Projekt ve školním roce 2019/2020

Erasmus+ KA1: Angličtina pro nejmenší a Otevřená škola

Erasmus+ KA1: Angličtina pro nejmenší a Otevřená škola

Tento projekt má dva cíle: 1. budovat pedagogické kapacity pro výuku anglického jazyka metodou CLIL a pro rozšíření výuky anglického jazyka i do mateřské školy, a 2. zlepšit komunikační a vyjednávací schopnosti ředitelky školy.

V rámci tohoto projektu absolvoval učitel Michal Dušík metodický kurz zaměřený na výuku angličtiny pro nejmenší: děti ve školce a v první a druhé třídě základní školy. Učitelka Diana Valentová absolvovala pokročilý metodický kurz pro CLIL. Ředitelka školy Denisa Dušíková absolvovala kurz zaměřený na profesionální komunikaci.

Všichni učitelé tentokrát vycestovali na Maltu.

Projekt ve školním roce 2017/2018

Erasmus+ KA1: Šance pro naši malotřídní školu II – CLIL a outdoorové vyučování

V rámci tohoto projektu se dvě učitelky (Diana Valentová a Denisa Dušíková) zúčastnily metodického kurzu pro výuku metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tuto metodu využívají pro posílení výuky anglického jazyka, a to prostřednictvím jazykových bloků v předmětech typu výchova: výtvarná výchova, tělesná výchova a pracovní činnosti.

Jeden učitel (Michal Dušík) absolvoval metodický kurz zaměřený na tzv. „outdoorové vyučování“, tedy vyučování venku, mimo třídu s důrazem na badatelskou a praktickou činnost. Nově nabyté poznatky a zkušenosti využije ve čtvrtém a pátém ročníku, a to v předmětech Člověk a jeho svět a Anglický jazyk.

Projekt byl financován z programu Erasmus+ Evropské Unie.

Projekt ve školním roce 2016/2017

Erasmus+ KA1: Šance pro naši malotřídní školu – vyučování v angličtině a projektová spolupráce se školami v EU

V rámci tohoto projektu se 2 učitelky zúčastnily kurzu anglického jazyka ve skotském Edinburghu. Své znalosti využijí pro aplikaci metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) v předmětech typu výchova.

Jeden vyučující se zúčastnil kurzu projektového řízení. Naší snahou je stát se školou aktivně se účastnící projektů mezinárodní spolupráce.

Zde naleznete dodatky ŠVP vytvořené jako výstupy projektu:

Plán internacionalizace: definuje obecné cíle školy v oblasti posilování mezinárodního rozměru výuky.

EMO – Evropská a mezinárodní orientace: popisuje jednotlivé činnosti posilující mezinárodní rozměr výuky, vymezuje jejich obsah, očekávané výstupy a propojení s jednotlivými předměty.

CLIL: popisuje způsob a rozsah nasazení metody CLIL v předmětech typu výchova. Zjednodušeně lze říci, že nám jde o to, dostat výuku angličtiny i do výtvarné, pracovní a tělesné výchovy.

Projekt byl financován z programu Erasmus+ Evropské Unie.

Dodatek 6 Plán internacionalizace

Dodatek 7 EMO

Dodatek 8 CLIL